ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

A jelen ÁSZF a Tóth-Paszomány Kft, mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) által gyártott rövidáru és kézműves termékek értékesítésére vonatkozik és elválaszthatatlan mellékletként részét képezi a Vállalkozás és a termék vevője (a továbbiakban: Vevő) között létrejött adásvételi szerződésnek.

 

Jelen ÁSZF a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 45/2014. Korm. rendelet) alapján távollevők között kötött szerződéshez készített tájékoztatónak is minősül.

A jelen ÁSZF-et alkalmazó Vállalkozás adatai:

Név: Tóth-Paszomány Kft.

Székhely: 1182 Budapest, Királyhágó út 86.

Levelezési cím: 1182 Budapest, Királyhágó út 86.

Üzlet, átvételi pont címe: 1182 Budapest, Királyhágó út 86.

Cégjegyzékszám: 01 09 993196

Adószám: 24157735-2-43

Telefonszám: +36 70 318 0470

E-mail: tothpaszomany@gmail.com

A Vállalkozás nem alkalmaz a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexet.

A jelen ÁSZF hatálya, elfogadása:

A Vállalkozás és a Vevő között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF határozzák meg.

Jelen ÁSZF alkalmazandó a Vállalkozó által gyártott rövidáru és kézműves termék értékesítésre függetlenül attól, hogy a Vevő a megrendelést távollevők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz (telefon, email) segítségével, vagy a Vállalkozó üzlethelyiségében személyesen adja le.

 

A Vevő a megrendelés véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit és a megrendelés leadásával elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 

Az adásvételi szerződés tárgya, ellenszolgáltatás:

Az adásvételi szerződés tárgya a Vállalkozás által internetes weblapján (www.tothpaszomany.hu) közzétett vagy a Vállalkozás üzlethelyiségében elérhető termék-katalógusban (a továbbiakban: Katalógus) található termék vagy a Vevő utasításának megfelelően gyártott egyedi termék (a továbbiakban: Termék).

Az adásvételi szerződés tárgyát képező Termék fizikai jellemzőit (méretét, anyagát, színét és egyéb jellemzőit), ellenértékét, illetve a Termék ellenértékén felül felmerülő költségeket (pl. fuvardíj, postaköltség) a Vevő megrendelésének Vállalkozás általi visszaigazolása tartalmazza. Az ellenértékek, költségek forintban értendők, és az általános forgalmi adót tartalmazzák.

A Termék ellenértékét, illetve az előleget a Vevő banki átutalás útján, az Üzletben bankkártyával vagy készpénzzel egyenlítheti ki.

Amennyiben a megrendelés bruttó ellenértéke a 100.000,- Ft-ot meghaladja, a Vevő 50% előleget köteles fizetni a megrendelés Vállalkozó általi visszaigazolásától számított 3 (három) munkanapon belül. Ezesetben az adásvételi szerződés létrejöttének feltétele az előleg határidőben történő megfizetése. Az előleg fizetési kötelezettségtől a Vállalkozó egyedi esetben eltérhet.

A szerződés megkötéséhez esetlegesen alkalmazott távollevők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz nem jár emelt díjas szolgáltatás igénybevételével, illetve az elektronikus hírközlési szolgáltató által a hívó fél számára az előfizetői szerződésben meghatározott díjon felül további díj nem terheli a Vevőt.

A Vevőt a Vállalkozás részére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nem terheli.

Az adásvételi szerződés létrejötte

A Katalógusban szereplő termékek, azok árai és lényeges jellemzői tájékoztatásnak minősülnek, a megrendelési folyamat ajánlat kéréssel kezdődik.

A megrendelési folyamat során, a Vevő ajánlatkérésére a Vállalkozás által megküldött információk alapján a Vevő megrendeli a terméket. A Vevő megrendelését írásban a Vállalkozás jelen ÁSZF-ben szereplő e-mail címére küldött elektronikus levél vagy levelezési címére küldött levél útján, vagy a Vállalkozás üzlethelyiségében személyesen adhatja le.  A bruttó 100.000,- Ft-nál kisebb összegű megrendelést a Vevő a Vállalkozás jelen ÁSZF-ben szereplő telefonszámára indított hívással, szóban is leadhatja. A Vevő és a Vállalkozás közötti adásvételi szerződés a megrendelés Vállalkozás általi visszaigazolásával jön létre. A megrendelés visszaigazolása minden esetben a Vevő által megadott email címre küldött elektronikus levél útján történik.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja. Az adásvételi szerződés végeredményeként létrejött megrendelések számlázásra kerülnek, ezáltal visszakereshetőek.

A Vevő a megrendelés leadásával a jelen ÁSZF feltételeit elfogadja.

A Vállalkozás nem köt szerződést kiskorúakkal. A Vevő a megrendelés leadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A Vállalkozás fenntartja a jogot az ÁSZF feltételek mindenkori módosítására, annak megváltoztatására. A szerződések megkötésekor a szerződéskötés pillanatában hatályos ÁSZF kerül alkalmazásra.

Az ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások irányadóak.

Az adásvételi szerződés teljesítése

A Vállalkozás a Terméket a megrendelés visszaigazolásának Vevőhöz történő megérkezésétől számított 30 napon belül adja át (szállítja). Nagy volumenű vagy összetettebb megrendelés esetén a szállítási idő eltérhet, erről a Vállalkozás a megrendelés leadásakor, annak visszaigazolását megelőzően köteles tájékoztatni a Vevőt, mely esetben a megrendelés visszaigazolása csak a szállítási határidő Vevő általi kifejezett elfogadását követően küldhető meg a Vevő részére. A Termék átadásának / szállításának módját a megrendelés visszaigazolása tartalmazza.

A termék átadása történhet személyes átvétellel a Vállalkozó üzlethelyiségében vagy házhozszállítás útján. Házhozszállítás esetén a Termék kiszállítása a Vállalkozó által megbízott futárszolgálaton keresztül történik, a kiszállítás költségét a rendelés visszaigazolása tartalmazza.

A fogyasztót megillető elállási jog

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § alapján fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A fogyasztónak minősülő Vevőt a következő pontban meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

A fogyasztónak minősülő Vevő az előző pont szerinti elállási jogát

  1. a) a terméknek,
  2. b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
  3. c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  4. d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a fogyasztónak minősülő Vevő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Annak bizonyítása, hogy a fogyasztónak minősülő Vevő elállási, illetve felmondási jogát a 45/2014. Korm. rendelet 22. §-ában meghatározott módon gyakorolta, a Vevőt terheli.

A fogyasztónak minősülő Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

A fogyasztónak minősülő Vevő nem gyakorolhatja a fentiek szerinti elállási jogát olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő a Vállalkozás, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak.

A fogyasztónak minősülő Vevő elállási jogát a 45/2014. Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján is gyakorolhatja. A Vállalkozás nem biztosítja a Vevőnek, hogy a nyilatkozatot a Vállalkozás internetes honlapján keresztül tegye meg.

Ha a fogyasztónak minősülő Vevő él a 45/2014. Korm. rendelet 20. §-ában biztosított elállási, illetve felmondási jogával, úgy a fogyasztó csak a termék visszajuttatásainak költségeit viseli, a Vállalkozás ezen költségek viselését nem vállalja.

Ha a fogyasztónak minősülő Vevő a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Vállalkozásnak vagy a Vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vevő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztónak minősülő Vevő viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket a Vállalkozás címére kell visszaküldeni.

A fogyasztónak minősülő Vevő a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Ha a fogyasztónak minősülő Vevő a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, a Vállalkozás legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztónak minősülő Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon. A Vevő kifejezett beleegyezése alapján a Vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztónak minősülő Vevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Vevő által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám, vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Vállalkozást felelősség nem terheli.

A Vállalkozás mindaddig visszatarthatja a Vevőnek visszajáró összeget, amíg a Vevő a Terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

 

A Vállalkozás a 45/2014. Korm. rendelet 11. § (5) bekezdésében foglalt lehetőséggel élve a kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét 45/2014. Korm. rendelet 3. mellékletének a rendelkezésre bocsátásával teljesíti. A hivatkozott melléklet a jelen ÁSZF-hez mellékelten is elérhető.

 

Az adásvételi szerződés időtartama

A felek közötti adásvételi szerződés határozott időre jött létre. A határozott idő azon a napon telik le, amelyik napon a Vevő a jelen szerződéssel megrendelt terméket átveszi.

A fogyasztónak minősülő Vevő kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama a szerződés időtartamával egyezik meg.

 

Panaszkezelés

A fogyasztónak minősülő Vevő a termékkel vagy a Vállalkozás tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Ügyfélszolgálati iroda helye: 1182 Budapest, Királyhágó út 84.

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

Hétfő-péntek 8-től 16-ig

Telefon: +36 70 318 0470

E-mail: tothpaszomany@gmail.com

A vásárlók könyve a Vállalkozás üzletében (ügyfélszolgálatán) elérhető, az ide írott bejegyzésekre a Vállalkozás 30 napon belül írásban válaszol.

A fogyasztónak minősülő Vevő szóban vagy írásban közölheti a Vállalkozással a panaszát, amely a Vállalkozásnak, illetve a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztónak minősülő Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vevőnek átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak minősülő Vevő részére legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt a Vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás indokolni köteles.

A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás köteles a fogyasztónak minősülő Vevőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztónak minősülő Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Vitarendezés

Amennyiben a Vállalkozás és a fogyasztónak minősülő Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztónak minősülő Vevő számára:

Békéltető Testület eljárása:

Amennyiben a Vállalkozás a fogyasztói panaszt elutasítja, a fogyasztónak minősülő Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulhat. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A Vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A békéltető testület eljárása megindításának előfeltétele, hogy a fogyasztónak minősülő Vevő a Vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A békéltető testület eljárásáról bővebb információ, illetve a területileg illetékes békéltető testületek listája és azok elérhetőségei a következő linken érhetőek el: https://www.bekeltetes.hu

 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál:

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: https://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás:

A fogyasztónak minősülő Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Hatályos: 2024. február 26. napjától

 

3. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 

  1. Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a(z) Tóthe-Paszomány Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő ……………………………, de legalább egy év.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a(z) Tóth-Paszomány Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

  1. Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]

 

  1. Jótállás

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén  tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállásra köteles.

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? * 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.